OBCHODNÍ PODMÍNKY - KURZY

Obsah:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Přihlášky k účasti na kurzu
 3. Cena kurzu
 4. Úhrada a vyúčtování ceny kurzu
 5. Úhrada ÚP
 6. Stornovací podmínky
 7. Organizační informace
 8. Odpovědnost za obsah webu
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.itp-kurzy.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím Barbora Studená a kupujícím. Vztahy mezi Barbora Studená a kupujícím neupravené obchodními podmínkami se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího, jímž je: Barbora Studená, Bohumínská 61, 710 00 Ostrava. IČ: 03772331.

ČÍSLO ÚČTU: 7776669993/2010 (FIO)

Vzdělávací program je informačním produktem duševního vlastnictví Barbory Studené. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou tohoto programu přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze zodpovědností kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.

Kupující bere na vědomí, že obsah některých  předmětů koupě (elektronické produkty) je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

Elektronická evidence tržeb - EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2. Přihlášky k účasti na kurzu

Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat (především emailovou adresu), případně opravit tak, aby údaje v objednávce byly pravdivé. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby, tj. předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro předmět koupě.

3.Cena zboží

Zboží se platí v Kč. Cena je uvedena přímo v objednávkovém formuláři. Zákazníci ze Slovenska mohou převody částek uskutečnit jako domácí převod bez použití IBAN na standardní číslo účtu, které je uvedené ve faktuře (pokud to umožní jejich banka).

4. Úhrada a vyúčtování ceny kurzu

Předmět koupě je nutné neprodleně zaplatit jednou splátkou uskutečněnou ve výši ceny předmětu koupě.

Po zaplacení kupní ceny kurzu obdrží okamžitě kupující fakturu.

5. V případě, že vám úřad práce schválí rekvalifikaci, je nutné zaplatit rezervační zálohu ve výši 50% ceny kurzovného. Záloha bude vrácena  po uhrazení rekvalifikace úřadem práce.

6.Stornovací podmínky kurzů

Veškeré změny objednávek a případná storna jsou přijímána pouze písemně či elektronicky.

 • 30 dní před začátkem kurzu: žádné storno poplatky neúčtujeme.
 • 29-15 dní před začátkem kurzu: 50% z celkové ceny kurzu.
 • 14 a méně dní před začátkem kurzu: bude účtováno kurzovné v plné výši.

Po tomto termínu a v případě, že se klient bez písemné omluvy na kurz vůbec nedostaví, je účastník povinen uhradit plnou cenu kurzu.

V případě, že se klient nemůže objednaného a již zaplaceného kurzu zúčastnit, je oprávněn za sebe na kurz vyslat náhradníka s tím, že před zahájením kurzu je povinen na tuto skutečnost upozornit a poskytnout jeho jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mail).

Přesun termínu již zaplaceného kurzu je možný pouze na základě dohody s Barborou Studenou a to pouze za předpokladu, že jsou na kurz přihlášeni náhradníci, kteří by uvolněné místo obsadili. Objednaný termín kurzu je závazný a v případě, že ho nelze změnit, bude neúčast klienta brána jako storno kurzu dle stornovacích podmínek. Případný přesun kurzu je však možný pouze na první následující termín kurzu, na kterém jsou volná místa.

V případě, že v přesunu termínu kurzu bude vyhověno, storno lhůty se dále vztahují k původnímu objednanému termínu, na další přesunutý termín se lhůty neprodlužují. Další přesun již přesunutého termínu kurzu není možný a kurzovné bez náhrady propadá a bude vyúčtováno jako storno.

7. Organizační informace

Barbora Studená si vyhrazuje právo změny lektora, data a místa konání, časového harmonogramu či zrušení kurzu z organizačních a provozních důvodů, zejména z důvodu nemoci lektora a malého počtu přihlášených osob. V případě zrušení kurzu nebo jeho části vzniká klientovi nárok na vrácení ceny kurzu včetně rezervačního poplatku nebo poměrné části ceny kurzu v případě, že se část kurzu konala. Nárok na vrácení kurzovného nevzniká klientovi, který byl na tento termín na vlastní žádost přesunut. Účast tohoto klienta bude přesunuta na nejbližší další termín kurzu.

Všechny případné změny jsou klientovi včas oznámeny telefonicky nebo e-mailem dle kontaktních údajů uvedených v přihlášce.

 

8. Odpovědnost za obsah webu

Barbora Studená upozorňuje, že informace na webových stránkách mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a zboží, jeho popis a cena a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

Barbora Studená poskytuje pouze záruky vyplývající ze zákona a záruky, které uvádí na webových stránkách obchodu či faktuře.

Barbora Studená si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky zveřejněním jejich nového znění na svých webových stránkách a to nejméně 10 dnů před nabytím jejich účinnosti.

9. Ochrana osobních údajů

Barbora Studená se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které jsou zadávány při registraci uživatele interaktivního obchodu, jsou následující: uživatelské jméno/ID uživatele, křestní jméno, příjmení, společnost (firma), IČO, DIČ, e-mail, ulice, město, PSČ, telefon, fax. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Barbora Studená je používá pouze k realizaci obchodního případu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Veškerá data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám s výjimkou hromadných statistických údajů o zákaznících, návštěvnosti, či obratu internetového obchodu. Tyto statistiky však neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky.

Souhlas kupujícího:

Vyplněním registračního formuláře do členské sekce souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze prodávajícího, jakožto správce a s jejich využitím pro obchodní nabídky Barbora Studená Tento souhlas je udělen kupujícím do doby jeho odvolání odhlášením z databáze, resp. zrušením svého účtu v nastavení.

Kupující bere na vědomí, že dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je poskytnutí údajů dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci. Postup pro odvolání souhlasu odhlášením se z databáze je uveden na konci každého zaslaného infolistu.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2019. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB