TIPY JAK ZÍSKAT DOTACI NA REKVALIFIKACI

DOPORUČENÍ!!!

  1. Nepodceňovat ZDŮVODNĚNÍ proč zrovna tento kurz!!!
  2. Nepsat tam osnovy kurzu.
  3. Rozepsat více svou motivaci a možnosti působení po ukončení rekvalifikace.
  4. Uvést možnosti budoucího zaměstnavatele.

 

CO MUSÍM PODNIKNOU, ABY MI ÚP VÝCVIK UHRADIL?

K získání rekvalifikace potřebujete MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ! Pokud ho nemáte, můžete výcvik absolvovat, ale nemáte nárok na rekvalifikaci. Získáte náš certifikát.

Pokud máte zájem, aby vám výcvik uhradil úřad práce (dále jen ÚP)  postupujte následovně:

  • Informujte se na příslušném ÚP o možnostech dotace na rekvalifikaci.
  • Pokud  vám ÚP přislíbí možnost úhrady, dá vám i potřebné informace a dokumenty k vyplnění.
  • Jakmile od nás obdržíte vyplněný formulář odevzdejte ho na ÚP a vyčkejte na výsledek jednání o schválení vaší rekvalifikace.
  • Pokud vám ÚP rekvalifikaci schválí, zašlete nám dokument k potvrzení na adresu ITP-KURZY Barbora Korotkova, Bohumínská 61, 710 00 Ostrava.
  • V jiném případě DONESTE TOTO POTVRZENÍ NA PRVNÍ SETKÁNÍ VÝCVIKU (SPOLU S KOPIÍ VAŠEHO MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ).
  • Jakmile máte jistotu, že vám ÚP výcvik uhradí (nebo pokud si ho uhradíte z vlastních zdrojů) vytvořte objednávku v e-shopu. Účastník, jež má kurz hrazen úřadem práce je povinen uhradit vratnou zálohu ve výši 50% z ceny kurzovného.

 

K VYŘÍZENÍ VŠECH NÁLEŽITOSTÍ JE POTŘEBA cca JEDEN MĚSÍC!!!

B. Poučení pro uchazeče o zaměstnání / zájemce o zaměstnání (dále jen „zájemce o zvolenou rekvalifikaci“):

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci si může zvolit druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat, a rekvalifikační zařízení,
které má rekvalifikaci provést. Podmínkou je, že rekvalifikační zařízení bude držitelem dokladu o oprávnění k poskytování vzdělávacích služeb na vybraný rekvalifikační kurz, který musí být ukončen závěrečnou zkouškou.

Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce“) pro zájemce o zvolenou rekvalifikaci nevyhledává ani nezajišťuje žádné potřebné dokumenty ani vhodné rekvalifikační zařízení. Náklady na lékařská vyšetření v souvislosti se zvolenou rekvalifikací si hradí zájemce o zvolenou rekvalifikaci sám. Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží Úřadu práce formulář „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ nejméně 30 dnů před uvažovaným termínem zahájení zvolené rekvalifikace, aby bylo možné jeho požadavek posoudit v odborné komisi, administrativně zpracovat.

O výsledku jednání odborné komise bude informován, v případě zamítnutí zvolené rekvalifikace obdrží od Úřadu práce písemné zdůvodnění. Úřad práce vydá zájemci o zvolenou rekvalifikaci potvrzení o úhradě ceny rekvalifikace v případě, že zvolená rekvalifikace je vzhledem ke zdravotnímu stavu, získané kvalifikaci a dalším schopnostem a pracovním zkušenostem, vhodná s ohledem na požadavek efektivního a hospodárného vynaložení finančních prostředků, a v případě úspěšného ukončení rekvalifikace uhradí rekvalifikačnímu zařízení cenu rekvalifikačního kurzu.

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci je po dobu účasti na rekvalifikaci povinen plnit studijní nebo výcvikové povinnosti stanovené rekvalifikačním zařízením. Případné změny související s jeho účastí na rekvalifikaci neprodleně oznámí Úřadu práce. Pokud zájemce o zvolenou rekvalifikaci rekvalifikační kurz nedokončí z vážných důvodů, Úřad práce uhradí rekvalifikačnímu zařízení cenu rekvalifikace nebo její poměrnou část. Pokud zájemce o zvolenou rekvalifikaci rekvalifikační kurz nedokončí bez vážných důvodů, Úřad práce cenu rekvalifikace nehradí (dle § 109 odst. 2, písm. f) zákona o zaměstnanosti). Závažnost důvodů posoudí Úřad práce. „Potvrzení Úřadu práce o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu“ pozbývá platnost, pokud rekvalifikační kurz nebude zahájen do 60 kalendářních dnů od termínu zahájení kurzu uvedeného na „Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu“. Úřad práce uhradí cenu rekvalifikace, pokud se změní termín ukončení kurzu (uvedený na formuláři „Informovaný souhlas rekvalifikačního zařízení) o více než 30 kalendářních dnů jen v případě, pokud tuto změnu akceptuje.

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci bere na vědomí, že Úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze po dobu, po kterou je uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání souvisle veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání. Úřad práce uhradí cenu rekvalifikace po předložení dokladu o úspěšném absolvování rekvalifikace. Tento doklad doloží absolvent zvolené rekvalifikace na Úřad práce do 14 dnů po ukončení rekvalifikace.

Pokud po ukončení rekvalifikace zájemce o zvolenou rekvalifikaci bez vážných důvodů odmítne nastoupit do zaměstnání, odpovídajícího nově získané kvalifikaci, je povinen Úřadu práce uhradit cenu rekvalifikace. Zájemce o zvolenou rekvalifikaci bere na vědomí, že účastí na zvolené rekvalifikaci mu nevzniká nárok na podporu při rekvalifikaci, a že jiné náklady, než cenu rekvalifikace (kurzovné) Úřad práce nehradí.

Odkaz na formulář k rekvalifikaci:

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zajem-o-zvolenou-rekvalifikaci-uchazece-o-zamestnani-zajemce-o-zamestnani

Webdesign vytvořil: Ivo Sýkora - IT nebo WEB